Je Václav Klaus brzdou vývoje ČR?

Posted by admin on September 24, 2012

Poslední dny jsme svědky jednoho prezidentského veta za druhým:

24. 9. 2012 Prezident vetoval zákony o pojistném na důchodové spoření.
17. 9. 2012 Prezident vetoval novelu trestního zákoníku.
12. 9. 2012 Prezident vetoval zákon o sociálně-právní ochraně dětí.
9. 8. 2012 Prezident vetoval zákon o hospodaření energií.

Na první pohled se může zdát, že je pan prezident v permanentní opozici vůči všemu, co vzejde z Perlamentu ČR. Zamyslíte-li se však nad důvody, pro něž Václav Klaus výše uvedené právní normy vrátil zákonodárcům, pravděpodobně uznáte, že v mnohých případech s ním musí souhlasit každý, kdo má všech pět pohromadě.

Posuďte sami:

zákon o hospodaření energií - "...směrnice nutí k zateplování i soukromé subjekty, jako kdyby stát a EU lépe než majitelé domů věděli, co je pro ně dobré. Jako kdyby nebylo věcí jejich rozvahy, zda chtějí utrácet své peníze za energii nebo například za různé tepelné izolace. Český zákon však jde ještě dál, než vyžaduje EU. Nepřihlíží dostatečně k místním např. klimatickým podmínkám či způsobu užívání budov."

zákon o sociálně-právní ochraně dětí - "Moje obavy vyvolává nově stanovená a velmi široce a vágně vymezená povinnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností pravidelně vyhodnocovat situaci všech dětí a rodin a posuzovat, zda nepotřebují nějakou formu sociálně-právní ochrany (§ 10 odst. 3 novelizovaného zákona). To povede - zejména ve spojení s úřednickým alibismem a byrokracií – ke stále většímu zasahování veřejných institucí do soukromí rodin a ke stále většímu tlaku na rodiče, jak a co mají vštěpovat svým dětem. Děti ale nejsou veřejným statkem, nejsou "majetkem" společnosti - kromě toho, že jsou především samy sebou, jsou dětmi svých rodičů.

Nový zákon neobsahuje žádné pojistky proti libovůli úředníků při posuzování toho, zda rodiče vychovávají své děti správně, a hrozí tedy, že státní zásahy do výchovy dětí, které mají být jen zcela výjimečnou záležitostí mající své oprávnění pouze v extrémních situacích, se stanou běžnou praxí s výhledem, že rodiče - stejně jako pěstouni - začnou být vnímáni jako státu podřízení vychovatelé. Takový pohled nemohu přijmout."

novelu trestního zákoníku - "Nemohu však souhlasit s nastolením takové praxe, kdy o tom, kdo bude předčasně propuštěn a kdo nikoli, budou rozhodovat ředitelé věznic a soudy jejich rozhodnutí jen potvrzovat. To by znamenalo popření předvídatelnosti trestního práva, relativizaci systému trestů a vnesení voluntarismu do justičních mechanismů.

Za zásadně sporné považuji v tomto smyslu ustanovení nového § 88 odst. 2 zákoníku: "Jestliže odsouzený za přečin prokázal svým vzorným chováním a plněním svých povinností, že dalšího výkonu trestu není třeba, může ho soud podmíněně propustit na svobodu i předtím, než vykonal část trestu odnětí svobody vyžadovanou pro podmíněné propuštění podle odstavce 1. Soud nevyhoví návrhu ředitele věznice na podmíněné propuštění odsouzeného na svobodu, jen je-li zjevné, že by odsouzený po propuštění na svobodu nevedl řádný život." Vágní pojmy jako „vzorné chování“ nebo „je zjevné, že by… nevedl řádný život“ snad mohou mít uplatnění v kázeňské praxi, nikoli ale v trestním právu."

zákony o pojistném na důchodové spoření - "Důchodová reforma – jak se tomuto kroku říká – je zásadní změnou sociálního systému, který má dlouhodobý efekt a dotýká se každého občana. Proto její obsah, příprava i realizace vyžadují ve společnosti co nejširší konsensus. V tomto případě takový konsensus v odborné sféře, na politické scéně i ve společnosti neexistuje."

(celá znění prezidentových zdůvodnění najdete na webu - www.klaus.cz)

Comments:

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)

Please type the letters and numbers shown in the image.Captcha CodeClick the image to see another captcha.